.

.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 21. augusta 2015

1. Úvodné ustanovenia
2. Uzavretie Kúpnej zmluvy
3. Oznámenie pred uzavretím Kúpnej zmluvy
4. Platobné podmienky a cena tovaru
5. Preprava a dodacie podmienky
6. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
7. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie
8. Nevyzdvihnutie dobierky - zmluvná pokuta pre nespoľahlivých
9. Bezpečnosť a ochrana informácií
10. Záverečné ustanovenia

 

Kontaktné údaje

Miloslav Kubín
Kunín 256
74253 Kunín
Česká republika
IČO: 03809293, nie som platiteľ DPH


 Bankové spojenie CZK: 155330100/0600
IBAN: CZ7506000000000155330100
SWIFT/BIC: AGBACZPPXXX

Bankové spojenie EUR: 2201442701/2010
IBAN: CZ1820100000002201442701
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX


Telefón: +420 603 224460
E-mail: info@shopmk.cz
Web: http://shopmk.cz/

Fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri v Novom Jičíne 18.2.2015

Prevádzková doba - objednávky cez internetový obchod ShopMK.cz: 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Prevádzková doba infolinky: pondelok - piatok: 8:00 - 17:00
Prevádzková doba výdajného miesta v Odrách, Růžová 737/7, 742 35 Odry, Česká republika: pondelok - piatok: 8:00 - 17:00

 

1. Úvodné ustanoveniapopis

1.1. Tieto Všeobecné Obchodné podmienky (ďalej tiež len "Obchodné podmienky") fyzickej osoby Miloslav Kubín, so sídlom Kunín 256, 742 53 Kunín, Česká republika, identifikačné číslo: 03809293, zapísanej do živnostenského registra, vydanom v Novom Jičíne 18.2.2015 (ďalej len "Dodávateľ") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe Kúpnej zmluvy (ďalej len "Kúpna zmluva") uzavretej medzi Dodávateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "Kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu Dodávateľa. Internetový obchod je Dodávateľom prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese http://shopmk.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou Spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré tieto Obchodné podmienky neupravujú, Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), všetko v znení neskorších právnych predpisov. Ak je zmluvnou stranou právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, riadia sa vzťahy Občianskym zákonníkom, č. 89/2012 Zb., všetko v znení neskorších právnych predpisov , avšak v tomto prípade sa neuplatní Ustanovenie o Spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách), ktoré je obsiahnuté v Zákone č. 89/2012 Zb. a v ďalších predpisoch na ochranu Spotrebiteľa. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. V prípade sporu o výklad pojmov platí výklad Obchodných podmienok v českom jazyku. Kúpna zmluva je archivovaná Dodávateľom v elektronickej podobe a prístupná v klientskej zóne internetového obchodu ShopMK.cz po prihlásení k osobnému účtu Kupujúceho. Kúpna zmluva je v podobe Dokladu o predaji tovaru - faktúry vrátane Obchodných podmienok po úhrade kúpnej ceny odoslaná Kupujúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho. V prípade výberu spôsobu platby "Zaplatiť v hotovosti na dobierku" je Kupujúcemu Kúpna zmluva v podobe Dokladu o predaji tovaru - faktúry vrátane Obchodných podmienok zaslaná na e-mailovú adresu Kupujúceho spolu s Potvrdením objednávky. Doklad o predaji tovaru - faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy obdrží Kupujúci taktiež pri prevzatí tovaru alebo služby.

1.2. Tieto Obchodné podmienky sú platné pre všetky Kúpne zmluvy uzavierané medzi Dodávateľom a Kupujúcim. Ustanovenia týkajúce sa zákonných práv Spotrebiteľa sa týkajú len Kupujúceho v postavení Spotrebiteľa (napr. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa § 1829 a nasl.). Dodávateľ si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenené Obchodné podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach http://shopmk.cz. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

1.3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzavretím Kúpnej zmluvy, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu Obchodných podmienok obdrží Kupujúci ako prílohu Potvrdenia objednávky na udanú e-mailovú adresu.

1.4. Uzavretá zmluva je Dodávateľom archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode ShopMK.cz (ďalej len "internetový obchod") a Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

 

2. Uzavretie Kúpnej zmluvypopis

2.1. Na stránkach internetového obchodu nájdete tovar, ktorý je prezentovaný Dodávateľom na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých položiek. Ceny tovaru sú uvedené pri výrobku vrátane všetkých daní a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohoto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu.

2.2. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na stránkach internetového obchodu. Objednávka tovaru, vytvorená na stránkach internetového obchodu je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky Dodávateľovi je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky.

2.3. Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

2.4. Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom elektronického obchodu ShopMK.cz (ďalej len e-shop)
 • elektronickou poštou na adrese info@shopmk.cz 
 • osobne na výdajnom mieste v Odrách, Růžová 737/7, 742 35 Odry, Česká republika
 • telefonicky

2.5. Po odoslaní objednávky Kupujúcim Dodávateľ bezodkladne potvrdí objednávku elektronickou poštou na e-mailovú adresu, ktorú uviedol Kupujúci v objednávke, a tým bude Kúpna zmluva uzavretá. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie Všeobecných Obchodných podmienok. Vzniknutú Kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Dodávateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). Za okamih uzavretia Kúpnej zmluvy sa teda považuje až e-mailová správa, v ktorej Dodávateľ potvrdí objednávku Kupujúcemu. Všetok tovar, ktorý je prezentovaný v internetovom obchode ShopMK.cz, nie je považovaný za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. Ustanovenie § 1732 sa v tomto prípade neuplatňuje. Návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy činí až Kupujúci svojou objednávkou.

2.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavrením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory, a pod.) si hradí Kupujúci sám.

2.7. Kúpnou zmluvou sa Dodávateľ zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Dodávateľovi kúpnu cenu.

2.8. Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.

2.9. Dodávateľ Kupujúcemu odovzdá vec, ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade s Kúpnou zmluvou.

2.10. Dodávateľ splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

2.11. Ak má Dodávateľ vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu - podnikateľovi (IČ) odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť si práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Dodávateľ odovzdá Kupujúcemu - Spotrebiteľovi vec až vtedy, keď mu vec odovzdá dopravca.

2.12. Dodávateľ odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení.

2.13. Ak nie je dojednané, ako má byť vec zabalená, zabalí Dodávateľ vec podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom opatrí Dodávateľ vec pre prepravu.

2.14. Vec je chybná, ak nemá dojednané vlastnosti.

2.15. Právo Kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Dodávateľ spôsobil porušením svojej povinnosti.

2.16. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci (max. do 24 hodín) a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

2.17. Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak Kupujúci neprevezme vec, hoci mu s ňou Dodávateľ umožnil nakladať.

2.18. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, iba ak by Dodávateľ škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

2.19. Omeškaním strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet omeškávaného vhodným spôsobom predať po tom, čo omeškávanému poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak váha strana s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

 

3. Oznámenie pred uzavretím Kúpnej zmluvypopis

Dodávateľ výslovne informuje, že:

 • náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, Dodávateľ si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka prípadnej zmluvnej prepravy)
 • požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Dodávateľa, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu sa týka požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sú požadované a poskytované
 • ceny tovarov a služieb sú na www stránkach, ktoré prevádzkuje Dodávateľ, uvádzané vrátane všetkých daní a všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvoleného poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady, v príp. osobného odberu na prevádzke (na výdajnom mieste) firmy je náklad 0, - Kč
 • v prípade, že Kupujúcim je Spotrebiteľ, má taký Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich (14) dní, ktorá beží, odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o Kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru, pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla fyzickej osoby Miloslav Kubín alebo na email Dodávateľa info@shopmk.cz, prípadne môže využiť vzorový Formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy.docx alebo Formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy.pdf na stránkách ShopMK.cz
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy:
  • o poskytovaní služieb, ktoré Dodávateľ splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy
  • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Dodávateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy
  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
 • v prípade Odstúpenia od zmluvy znáša Spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou
 • Spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade Odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo
 • Kúpna zmluva, resp. príslušný Doklad o predaji tovaru, bude uložená v elektronickom archíve ShopMK.cz, pričom užívatelia po prihlásení majú k týmto údajom aj prístup vo svojom profile
 • Kupujúci potvrdením spôsobu platby "Zaplatiť v hotovosti na dobierku" berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak takto objednanú zásielku nevyzdvihne v termíne a tá bude následne vrátená späť k Dodávateľovi, bude Kupujúcemu účtované k náhrade zmarené poštovné a balné 139, - Kč za odoslanie doporučenej zásielky. Na túto sumu príde Kupujúcemu zloženka k úhrade na jeho e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Pokiaľ nebude Kupujúcim zloženka do siedmich (7) dní zaplatená, bude Dodávateľ Kupujúcemu účtovať penále vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pohľadávka môže byť vymáhaná súdne alebo odpredaná firme zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok.

 

4. Platobné podmienky a cena tovarupopis

4.1. Dodávateľ akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • platba cez internetové rozhranie banky - sprostredkováva GoPay
 • platba cez internetové rozhranie banky - sprostredkováva PayPal - v prípade platby mimo Českú republiku a Slovenskú republiku
 • platba vopred bankovým prevodom - v prípade platby z Českej republiky a Slovenskej republiky
 • na dobierku pri doručení tovaru - v prípade dodania tovaru do Českej republiky, do ostatných krajín platba na dobierku nie je možná

4.2. Platobná podmienka je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia alebo možnosť využitia ďalších spôsobov platieb, ktoré sú uvedené vyššie. Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100% hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad Zálohová faktúra - Doklad o predaji tovaru. Po dodaní tovaru je na Doklade o predaji tovaru hodnota zálohy odpočítaná.

4.3. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Dodávateľa.

4.4. Na základe Kúpnej zmluvy vystaví Dodávateľ Kupujúcemu Doklad o predaji tovaru - faktúru. Dodávateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Doklad o predaji tovaru - faktúru Dodávateľ zašle Kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho a zároveň faktúru Kupujúci obdrží pri prevzatí tovaru alebo služby.

4.5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve Dodávateľa, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

 4.6. Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Dodávateľom Kupujúcemu je možné vzájomne kombinovať.

4.7. Ceny sú konečné, tj. vrátane všetkých daní a ďalších poplatkov, ktoré musí Spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť; to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierku a nákladov na komunikáciu na diaľku.

4.8. Akčné ceny platia do vypredania zásob, alebo po dobu časovo určenú.

 

5. Preprava a dodacie podmienkypopis

5.1. Všetok ponúkaný tovar máme skladom.

5.2. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke, ako adresa pre doručenie.

5.3. Možnosti dodania tovaru:

 • osobný odber - tovar môže prevziať Kupujúci na adrese Růžová 737/7, 742 35 Odry, Česká republika
 • doporučené zásielky zasielané Českou poštou
 • cenné balíky zasielané Českou poštou

5.4. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Ceny dopravy nájdete na webovej stránke e-shopu Doručovanie tovaru.

5.5. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie obalu) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s Kúpnou zmluvou s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

5.6. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@shopmk.cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať, e-mailom alebo poštou Dodávateľovi. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Dodávateľovi možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s Kúpnou zmluvou.

 

6. Odstúpenie od Kúpnej zmluvypopis

6.1. Nárok na Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je právo Spotrebiteľa podľa § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČ na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od Kúpnej zmluvy nevzniká. V tomto prípade sa predaj riadi Občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.), vylučujú sa však ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách).

6.2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 1837 a nasl. Občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iného odstúpiť od Kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

6.3. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 6.2. alebo o iný prípad, keď nie je možné od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní. Lehota na odstúpenie beží odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o Kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru.

6.4. Dodávateľ umožňuje Spotrebiteľovi odstúpiť od Zmluvy prostredníctvom odoslania e-mailovej správy na email info@shopmk.cz  a Spotrebiteľovi Dodávateľ potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie. Odstúpiť možno tiež korešpondenčne, a to na adrese Miloslav Kubín, Kunín 256, 742 53 Kunín, Česká republika. Spotrebiteľ môže prípadne využiť vzorový Formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy.docx nebo Formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy.pdf na stránkách ShopMK.cz. Vzorové formuláre na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sú tiež Spotrebiteľovi zaslané na jeho e-mailovú adresu zároveň s Potvrdením objednávky.

6.5. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Zmluvy, zašle alebo odovzdá Dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od Odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý od Dodávateľa dostal, a to na svoje náklady. Spotrebiteľovi je odporúčané odoslanú zásielku poistiť. V prípade nepoistenia odosielanej zásielky Spotrebiteľom a následného poškodenia či straty zásielky pri preprave, zodpovednosť za vzniknuté škody či prípadnú stratu nesie výhradne Spotrebiteľ. Spotrebiteľovi nie je povolené zasielať vrátený tovar na dobierku.

Adresa pre doručenie tovaru: 
Miloslav Kubín
Kunín 256
742 53 Kunín
Česká republika

6.6. Tovar by mal Spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od Kúpnej zmluvy (list nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu. Spotrebiteľ zodpovedá Dodávateľovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

6.7. V prípade poškodenia tovaru v čase jeho držania Spotrebiteľom, či ak bude tovar nekompletný, bude po Spotrebiteľovi nárokované bezdôvodné obohatenie v zmysle § 2991 a § 3002, ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktoré vzniklo Spotrebiteľovi. Dodávateľ podotýka, že má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

6.8. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Zmluvy, vráti mu Dodávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od Odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky okrem nákladov na dodanie (Spotrebiteľ má totiž právo na dodanie tovaru vo vybraných situáciách zadarmo), ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

6.9. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Zmluvy, Dodávateľ však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, než mu Spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Dodávateľovi odoslal.

6.10. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je Darovacia zmluva medzi Dodávateľom a Kupujúcim uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Spotrebiteľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy, Darovacia zmluva stráca účinnosť a Spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním i súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má Dodávateľ právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

6.11. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal.

 

7. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamáciepopis

7.1. Záručné podmienky sa riadia príslušnými právnymi predpismi ČR. Ako záručný list slúži Doklad o predaji tovaru (faktúra).

7.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po jeho prevzatí v súlade s § 2104 (najneskôr do 24 hodín po jeho prevzatí) a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve.

7.3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Na žiadosť Spotrebiteľa je Dodávateľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou (Záručný list/potvrdenie). Ten môže byť nahradený Dokladom o zakúpení veci, ak obsahuje obchodný názov Dodávateľa, IČO a sídlo.

7.4. Záručná doba uvedená v bode 7.2. je určená iba pre Spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO). Podnikateľovi bude doba pre uplatnenie práv z vady oznámená v rámci kontraktačného rokovania.

7.5. Záručná doba plynie od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa Kúpnej zmluvy odoslaná, beží od doručenia veci do miesta určenia.

7.6. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti Dodávateľa za vady, vrátane záručnej zodpovednosti Dodávateľa, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2161 a nasl. Občianskeho zákonníka).

7.7. Dodávateľ zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Dodávateľ zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal:

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Dodávateľ alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Dodávateľ uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.8. Zárukou za akosť sa Dodávateľ zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá k použitiu na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

7.9. Ak má vec vady alebo nemá vlastnosti podľa bodu 7.7. a príslušného zákona (§2161 Občianskeho zákonníka), má Kupujúci právo na bezplatné riadne a včasné odstránenie vady, právo na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti, a ak to nie je možné, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na Odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakované a brániace riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na dodanie nového tovaru alebo súčasti, na odstránenie vady alebo na Odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Ak má vec vadu, z ktorej je Dodávateľ zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

7.10. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo sám vadu spôsobil. Vada, ktorá sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za vadu, ktorá tu bola už pri prevzatí veci.

7.11. V prípade zistenia vady je Kupujúci povinný ihneď informovať Dodávateľa. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis vady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie. Kupujúci prípadne môže využiť vzorový formulár Reklamačný protokol.docx alebo Reklamačný protokol.pdf na stránkách ShopMK.cz. Vzorové formuláre Reklamačného protokolu sú tiež Kupujúcemu zaslané na jeho e-mailovú adresu zároveň s Potvrdením objednávky.

7.12. Práva Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti Dodávateľa za vady, vrátane záručnej zodpovednosti Dodávateľa, uplatňuje Kupujúci u Dodávateľa na adrese Miloslav Kubín, Kunín 256, 742 53 Kunín, Česká republika. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Dodávateľ dostal od Kupujúceho reklamovaný tovar. Kupujúci odovzdá Dodávateľovi tovar k reklamačnému konaniu kompletný, v pôvodnom obale alebo obale, ktorý bude dostatočne chrániť tovar pri preprave (Kupujúci zodpovedá za tento obal).

7.13. Ak je Kupujúci-Spotrebiteľ, o reklamácii Dodávateľ rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady Dodávateľ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so Spotrebiteľom - také predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a Spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Dodávateľa, u ktorého bola vec zakúpená.

7.14. Dodávateľ vydá Kupujúcemu-Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.15. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:

 • na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady
 • na odstránenie vady opravou veci
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.

7.16. Kupujúci oznámi Dodávateľovi, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Dodávateľa; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni Dodávateľ vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si neuplatní Kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viac ďalej.

7.17. Kupujúci-Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Dodávateľ nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Dodávateľ neuskutoční nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

7.18. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.19. Dokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Dodávateľ dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Dodávateľ odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

7.20. Ak neodstráni Dodávateľ vadu veci načas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Dodávateľa.

7.21. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

7.22. Při dodání nové věci vrátí Kupující Dodavateli na jeho náklady věc původně dodanou.

7.23. Ak neoznámil Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

7.24. Kupujúci berie na vedomie, že tovar nesmie byť mechanicky poškodený Kupujúcim. Pokusy Kupujúceho o opravu tovaru sú neprípustné a môže byť na ne nazerané ako na neoprávnenú reklamáciu.

7.25. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že pri neoprávnenej reklamácii (ak nebude zistená oznámená chyba alebo ak pôjde o chybu nespadajúcu do záruky) môže Dodávateľ požadovať úhradu vzniknutých nákladov za testovanie a opravu.

7.26. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobí vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci Kupujúceho vonkajšia udalosť.

 

8. Nevyzdvihnutie dobierky - zmluvná pokuta pre nespoľahlivýchpopis

8.1. Kupujúci potvrdením spôsobu platby "Zaplatiť v hotovosti na dobierku" berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak takto objednanú zásielku nevyzdvihne v termíne a tá bude následne vrátená späť k Dodávateľovi, bude Kupujúcemu účtované k náhrade zmarené poštovné a balné 139, - Kč za odoslanie doporučenej zásielky. Na túto sumu príde Kupujúcemu zloženka k úhrade na jeho e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Pokiaľ nebude Kupujúcim zloženka do siedmich (7) dní zaplatená, bude Dodávateľ Kupujúcemu účtovať penále vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pohľadávka môže byť vymáhaná súdne alebo odpredaná firme zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok.

 

9. Bezpečnosť a ochrana informáciípopis

9.1. Dodávateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia Zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií Dodávateľa a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena, názvu firmy, IČO, DIČ, adresy, telefónu, e-mailovej adresy) alebo so súhrnnými štatistickými informáciami o zákazníkoch, návštevnosti, obrate, vtedy však tieto štatistiky nikdy neobsahujú žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov. Dodávateľ postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel újmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim Dodávateľovi za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií Dodávateľa, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so Zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva Dodávateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzavieranej Kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely Dodávateľa (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Miloslav Kubín, Kunín 256, 742 53 Kunín, Česká republika. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj elektronická forma na e-mail info@shopmk.cz

9.2. Dodávateľ môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčili poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanoveniami smernice 95/46 /ES o účele "cookies" alebo podobných nástrojov a je zabezpečené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby cookies alebo podobné zariadenie uložené na ich koncovom zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu súkromné prehliadanie.

 

10. Záverečné ustanoveniapopis

10.1. Vybavovanie sťažností Kupujúcich zabezpečuje Dodávateľ prostredníctvom elektronickej adresy info@shopmk.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti Kupujúceho zašle Dodávateľ na elektronickú adresu Kupujúceho.

10.2. Ostatné tu nešpecifikované záležitosti sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

10.3. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe Kúpnej zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

10.4. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva Spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.5. Dodávateľ je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním Zákona č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

10.6. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky Kúpnej zmluvy či Obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

10.7. Tieto Obchodné podmienky umožňujú Kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia Kúpnej zmluvy Kupujúci prijíma všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

10.8. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Oznámenie pred uzavretím Kúpnej zmluvy, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

10.9. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 21. 8. 2015 a rušia predchádzajúce znenia Všeobecných obchodných podmienok vrátane jej súčastí, pričom sú k dispozícii elektronicky na stránkach ShopMK.cz.

 

Miloslav Kubín

popis