.

.

Všeobecné obchodní podmínky platné od 21. srpna 2015

1. Úvodní ustanovení
2. Uzavření Kupní smlouvy
3. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy
4. Platební podmínky a cena zboží
5. Přeprava a dodací podmínky
6. Odstoupení od Kupní smlouvy
7. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace
8. Nevyzvednutí dobírky - smluvní pokuta pro nespolehlivé
9. Bezpečnost a ochrana informací
10. Závěrečná ustanovení

 

Kontaktní údaje

Miloslav Kubín
Kunín 256
74253 Kunín
Česká republika
IČ: 68897022, nejsem plátce DPH


 Bankovní spojení CZK: 155330100/0600
IBAN: CZ7506000000000155330100
SWIFT/BIC: AGBACZPPXXX

Bankovní spojení EUR: 2201442701/2010
IBAN: CZ1820100000002201442701
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Telefon: +420 603 224460
E-mail: info@shopmk.cz
Web: http://shopmk.cz/

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku v Novém Jičíně 18.2.2015

Provozní doba - objednávky přes internetový obchod ShopMK.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Provozní doba infolinky: pondělí - pátek: 8:00 - 17:00
Provozní doba výdejního místa v Odrách, Růžová 737/7, 742 35 Odry, Česká republika: pondělí - pátek: 8:00 - 17:00

 

1. Úvodní ustanovenípopis

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen "Obchodní podmínky") fyzické osoby Miloslav Kubín, se sídlem Kunín 256, 742 53 Kunín, Česká republika, identifikační číslo: 68897022, zapsané do živnostenského rejstříku, vydaném v Novém Jičíně 18.2.2015 (dále jen "Dodavatel") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva") uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele. Internetový obchod je Dodavatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://shopmk.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto Obchodní podmínky neupravují, Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní Ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v Zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě sporu o výklad pojmů platí výklad Obchodních podmínek v českém jazyce. Kupní smlouva je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a přístupná v klientské zóně internetového obchodu ShopMK.cz po přihlášení k osobnímu účtu Kupujícího. Kupní smlouva je v podobě Dokladu o prodeji zboží – faktury včetně Obchodních podmínek po úhradě kupní ceny odeslána Kupujícímu na e-mailovou adresu Kupujícího. V případě výběru způsobu platby "Zaplatit v hotovosti na dobírku" je Kupujícímu Kupní smlouva v podobě Dokladu o prodeji zboží – faktury včetně Obchodních podmínek zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího zároveň s Potvrzením objednávky. Doklad o prodeji zboží – fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující také při převzetí zboží nebo služby.

1.2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny Kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv Spotřebitele se týkají pouze Kupujícího v postavení Spotřebitele (např. Odstoupení od Kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změněné Obchodní podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http://shopmk.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii Obchodních podmínek obdrží Kupující jako přílohu Potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu.

1.4. Uzavřená smlouva je Dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě ShopMK.cz (dále jen „internetový obchod“) a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

 

2. Uzavření Kupní smlouvypopis

2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno Dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně všech daní a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

2.2. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Před zasláním objednávky Dodavateli je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.3. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

2.4. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu ShopMK.cz (dále jen e-shop)
 • elektronickou poštou na adrese info@shopmk.cz 
 • osobně na výdejním místě v Odrách, Růžová 737/7, 74235 Odry, Česká republika
 • telefonicky

2.5. Po odeslání objednávky Kupujícím Dodavatel neprodleně potvrdí objednávku elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl Kupující v objednávce, a tím bude Kupní smlouva uzavřena. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek. Vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření Kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě ShopMK.cz, není považováno za návrh na uzavření Kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření Kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí Kupující sám.

2.7. Kupní smlouvou se Dodavatel zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Dodavateli kupní cenu.

2.8. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2.9. Dodavatel Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu s Kupní smlouvou.

2.10. Dodavatel splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

2.11. Má-li Dodavatel věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu - podnikateli (IČ) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Dodavatel odevzdá Kupujícímu – Spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

2.12. Dodavatel odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

2.13. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Dodavatel věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Dodavatel věc pro přepravu.

2.14. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti.

2.15. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Dodavatel způsobil porušením své povinnosti.

2.16. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (max. do 24 hodin) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

2.17. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Dodavatel umožnil nakládat.

2.18. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti.

2.19. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

3. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvypopis

3.1. Dodavatel výslovně informuje, že:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy)
 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Dodavatele, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány
 • ceny zboží a služeb jsou na www stránkách, které provozuje Dodavatel, uváděny včetně všech daní a veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru na provozovně firmy je náklad 0,- Kč
 • v případě, že Kupujícím je Spotřebitel, má takový Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, ode dne uzavření smlouvy a jde-li o Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla fyzické osoby Miloslav Kubín nebo na email Dodavatele info@shopmk.cz, případně může využít vzorový Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.docx nebo Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.pdf na stránkách ShopMK.cz
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy:
  • o poskytování služeb, které Dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • v případě Odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
 • Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě Odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo
 • Kupní smlouva, resp. příslušný Doklad o prodeji zboží, bude uložena v elektronickém archívu ShopMK.cz, přičemž uživatelé po přihlášení mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu
 • Kupující potvrzením způsobu platby "Zaplatit v hotovosti na dobírku" bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud takto objednanou zásilku nevyzvedne v termínu a ta bude následně vrácena zpět k Dodavateli, bude Kupujícímu účtováno k náhradě zmařené poštovné a balné 139,- Kč za odeslání doporučené zásilky. Na tuto částku přijde Kupujícímu složenka k úhradě na jeho e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Pokud nebude Kupujícím složenka do sedmi (7) dnů zaplacena, bude Dodavatel Kupujícímu účtovat penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Pohledávka může být vymáhána soudně nebo odprodána firmě zabývající se vymáháním pohledávek.

 

4. Platební podmínky a cena zbožípopis

4.1. Dodavatel akceptuje následující platební podmínky:

 • platba přes internetové rozhraní banky - zprostředkovává GoPay
 • platba přes internetové rozhraní banky - zprostředkovává PayPal - v případě platby mimo Českou republiku a Slovenskou republiku
 • platba předem bankovním převodem - v případě platby z České republiky a Slovenské republiky
 • na dobírku při doručení zboží - v případě dodání zboží do České republiky, do ostatních zemí platba na dobírku nelze

4.2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny výše. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad Zálohová faktura - Doklad o prodeji zboží. Po dodání zboží je na Dokladu o prodeji zboží hodnota zálohy odečtena.

4.3. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

4.4. Na základě Kupní smlouvy vystaví Dodavatel Kupujícímu Doklad o prodeji zboží – fakturu. Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad o prodeji zboží – fakturu Dodavatel zašle Kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího a zároveň fakturu Kupující obdrží při převzetí zboží nebo služby.

4.5. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Dodavatele, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 4.6. Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Dodavatelem Kupujícímu lze vzájemně kombinovat.

4.7. Ceny jsou konečné, tj. včetně všech daní a dalších poplatků, které musí Spotřebitel pro získání zboží zaplatit; to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírku a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

4.8. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

 

5. Přeprava a dodací podmínkypopis

5.1. Veškeré nabízené zboží máme skladem.

5.2. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávce, jako adresa pro doručení.

5.3. Možnosti dodání zboží:

 • osobní odběr - zboží může převzít Kupující na adrese Růžová 737/7, 74235 Odry, Česká republika
 • doporučené zásilky zasílané Českou poštou
 • cenné balíky zasílané Českou poštou

5.4. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Ceny dopravy naleznete na webové stránce e-shopu Doručování zboží.

5.5. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalu) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

5.6. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@shopmk.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem nebo poštou Dodavateli. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

 

6. Odstoupení od Kupní smlouvypopis

6.1. Nárok pro Odstoupení od Kupní smlouvy je právo Spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od Kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

6.2. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, opotřebení nebo zastarání.

6.3. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.

6.4. Dodavatel umožňuje Spotřebiteli odstoupit od Smlouvy prostřednictvím odeslání e-mailové zprávy na email info@shopmk.cz  a Spotřebiteli Dodavatel potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Miloslav Kubín, Kunín 256, 742 53 Kunín, Česká republika. Spotřebitel může případně využít vzorový Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.docx nebo Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.pdf na stránkách ShopMK.cz. Vzorové Formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy jsou také Spotřebiteli zaslány na jeho e-mailovou adresu zároveň s Potvrzením objednávky.

6.5. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od Odstoupení od smlouvy, zboží, které od Dodavatele obdržel, a to na své náklady. Spotřebiteli je doporučeno odeslanou zásilku pojistit. V případě nepojištění odesílané zásilky Spotřebitelem a následného poškození či ztráty zásilky při přepravě, zodpovědnost za vzniklé škody či případnou ztrátu nese výhradně Spotřebitel. Spotřebiteli není povoleno zasílat vrácené zboží na dobírku.

Adresa pro doručení zboží: 
Miloslav Kubín
Kunín 256
742 53 Kunín
Česká republika

6.6. Zboží by měl Spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od Kupní smlouvy (dopis není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu. Spotřebitel odpovídá Dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.7. V případě poškození zboží v době jeho držení Spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po Spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 a § 3002, odst. 2 Občanského zákoníku, které vzniklo Spotřebiteli. Dodavatel podotýká, že má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

6.8. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od Odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (Spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

6.9. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, Dodavatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal.

6.10. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Dodavatelem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od Kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Dodavatel právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

6.11. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

 

7. Odpovědnost za vady, záruka a reklamacepopis

7.1. Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží Doklad o prodeji zboží (faktura).

7.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost Spotřebitele je Dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní název Dodavatele, IČ a sídlo.

7.4. Záruční doba uvedená v bodě 7.2. je určena pouze pro Spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámena v rámci kontraktačního jednání.

7.5. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle Kupní smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

7.6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti Dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku).

7.7. Dodavatel odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.8. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

7.9. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 7.7. a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má Kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na Odstoupení od Kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má Kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na Odstoupení od Kupní smlouvy. Má-li věc vadu, z níž je Dodavatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.10. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

7.11. V případě zjištění vady je Kupující povinen ihned informovat Dodavatele. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující může případně využít vzorový formulář  Reklamační protokol.docx nebo Reklamační protokol.pdf  na stránkách ShopMK.cz. Vzorové formuláře Reklamačního protokolu jsou také Kupujícímu zaslány na jeho e-mailovou adresu zároveň s Potvrzením objednávky.

7.12. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti Dodavatele, uplatňuje Kupující u Dodavatele na adrese Miloslav Kubín, Kunín 256, 742 53 Kunín, Česká republika. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Dodavatel obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Kupující předá Dodavateli zboží k reklamačnímu řízení kompletní, v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (Kupující zodpovídá za tento obal).

7.13. Je-li Kupující-Spotřebitel, o reklamaci Dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Dodavatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Dodavatele, u kterého byla věc zakoupena.

7.14. Dodavatel vydá Kupujícímu-Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.15. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy

7.16. Kupující sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy - více dále.

7.17. Kupující-Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.18. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.19. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

7.20. Neodstraní-li Dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele.

7.21. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.22. Při dodání nové věci vrátí Kupující Dodavateli na jeho náklady věc původně dodanou.

7.23. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.24. Kupující bere na vědomí, že zboží nesmí být mechanicky poškozeno Kupujícím. Pokusy Kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci.

7.25. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená chyba nebo půjde-li o chybu nespadající do záruky) může Dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu.

7.26. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

8. Nevyzvednutí dobírky - smluvní pokuta pro nespolehlivépopis

8.1. Kupující potvrzením způsobu platby "Zaplatit v hotovosti na dobírku" bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud takto objednanou zásilku nevyzvedne v termínu a ta bude následně vrácena zpět k Dodavateli, bude Kupujícímu účtováno k náhradě zmařené poštovné a balné 139,- Kč za odeslání doporučené zásilky. Na tuto částku přijde Kupujícímu složenka k úhradě na jeho e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Pokud nebude Kupujícím složenka do sedmi (7) dnů zaplacena, bude Dodavatel Kupujícímu účtovat penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Pohledávka může být vymáhána soudně nebo odprodána firmě zabývající se vymáháním pohledávek.  

 

9. Bezpečnost a ochrana informacípopis

9.1. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Dodavatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, názvu firmy, IČ, DIČ, adresy, telefonu, emailové adresy) nebo se souhrnnými statistickými informacemi o zákaznících, návštěvnosti, obratu, kdy však tyto statistiky nikdy neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Dodavatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Dodavateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Dodavatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Dodavatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Miloslav Kubín, Kunín 256, 742 53 Kunín, Česká republika. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na email info@shopmk.cz

9.2. Dodavatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnily poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

10. Závěrečná ustanovenípopis

10.1. Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@shopmk.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Dodavatel na elektronickou adresu Kupujícího.

10.2. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

10.3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

10.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.5. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.6. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.7. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření Kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10.8. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

10.9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 21. 8. 2015 a ruší předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na stránkách ShopMK.cz.

 

Miloslav Kubín

popis