Bezpečnosť a ochrana informácií

1. Dodávateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia Zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií Dodávateľa a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena, názvu firmy, IČO, DIČ, adresy, telefónu, emailové adresy) alebo so súhrnnými štatistickými informáciami o zákazníkoch, návštevnosti, obrate, vtedy však tieto štatistiky nikdy neobsahujú žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov. Dodávateľ postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel újmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim Dodávateľovi za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií Dodávateľa, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so Zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva Dodávateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzavieranej Kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely Dodávateľa (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Miloslav Kubín, Kunín 256, 742 53 Kunín, Česká republika. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj elektronická forma na email info@shopmk.cz

2. Dodávateľ môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčili poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanoveniami smernice 95/46 /ES o účele "cookies" alebo podobných nástrojov a je zabezpečené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby cookies alebo podobné zariadenie uložené na ich koncovom zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu súkromné prehliadanie.