Oznámenie pred uzavretím Kúpnej zmluvy

Dodávateľ výslovne informuje, že:

 • náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, Dodávateľ si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka prípadnej zmluvnej prepravy)
 • požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Dodávateľa, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu sa týka požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sú požadované a poskytované
 • ceny tovarov a služieb sú na www stránkach, ktoré prevádzkuje Dodávateľ, uvádzané vrátane všetkých daní a všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvoleného poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady, v príp. osobného odberu na prevádzke (na výdajnom mieste) firmy je náklad 0, - Kč
 • v prípade, že Kupujúcim je Spotrebiteľ, má taký Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich (14) dní, ktorá beží, odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o Kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru, pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla fyzickej osoby Miloslav Kubín alebo na email Dodávateľa info@shopmk.cz, prípadne môže využiť vzorový Formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy.docx alebo Formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy.pdf na stránkách ShopMK.cz
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy:
  • o poskytovaní služieb, ktoré Dodávateľ splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy
  • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Dodávateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy
  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
 • v prípade Odstúpenia od zmluvy znáša Spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou
 • Spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade Odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo
 • Kúpna zmluva, resp. príslušný Doklad o predaji tovaru, bude uložená v elektronickom archíve ShopMK.cz, pričom užívatelia po prihlásení majú k týmto údajom aj prístup vo svojom profile
 • Kupujúci potvrdením spôsobu platby "Zaplatiť v hotovosti na dobierku" berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak takto objednanú zásielku nevyzdvihne v termíne a tá bude následne vrátená späť k Dodávateľovi, bude Kupujúcemu účtované k náhrade zmarené poštovné a balné 139, - Kč za odoslanie doporučenej zásielky. Na túto sumu príde Kupujúcemu zloženka k úhrade na jeho e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Pokiaľ nebude Kupujúcim zloženka do siedmich (7) dní zaplatená, bude Dodávateľ Kupujúcemu účtovať penále vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pohľadávka môže byť vymáhaná súdne alebo odpredaná firme zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok.