Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy

Dodavatel výslovně informuje, že:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy)
 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Dodavatele, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány
 • ceny zboží a služeb jsou na www stránkách, které provozuje Dodavatel, uváděny včetně všech daní a veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru na provozovně firmy je náklad 0,- Kč
 • v případě, že Kupujícím je Spotřebitel, má takový Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, ode dne uzavření smlouvy a jde-li o Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla fyzické osoby Miloslav Kubín nebo na email Dodavatele info@shopmk.cz, případně může využít vzorový Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.docx nebo Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.pdf na stránkách ShopMK.cz
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy
  • o poskytování služeb, které Dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • v případě Odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
 • Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě Odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo
 • Kupní smlouva, resp. příslušný Doklad o prodeji zboží , bude uložena v elektronickém archívu ShopMK.cz, přičemž uživatelé po přihlášení mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu
 • Kupující potvrzením způsobu platby "Zaplatit v hotovosti na dobírku" bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud takto objednanou zásilku nevyzvedne v termínu a ta bude následně vrácena zpět k Dodavateli, bude Kupujícímu účtováno k náhradě zmařené poštovné a balné 139,- Kč za odeslání doporučené zásilky. Na tuto částku přijde Kupujícímu složenka k úhradě na jeho e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Pokud nebude Kupujícím složenka do sedmi (7) dnů zaplacena, bude Dodavatel Kupujícímu účtovat penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Pohledávka může být vymáhána soudně nebo odprodána firmě zabývající se vymáháním pohledávek.